برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان اعلام شد - خبر ورزش زنان | وسنا
اخبار روزتوپ و تورفوتبال

برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان اعلام شد

برنامه هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبر ورزش زنان (وسنا) و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل از روز شنبه ۷ تا ۲۵ دی ۹۸  است.

 برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوازدهم
جمعه ۲۰ دی ۹۸
سینا بوشهر- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی
شهرداری سیرجان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
ذوب آهن اصفهان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر
آویسا خوزستان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
وچان کردستان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج

هفته سیزدهم
جمعه ۲۷ دی ۹۸
شهرداری بم – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
فولاد مبارکه سپاهان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه
نماینده البرز – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
پالایش گاز ایلام- وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام
همیاری آ. غربی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه
زاگرس شیراز – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز

هفته چهاردهم

جمعه ۴ بهمن ۹۸
سینا بوشهر- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندر انزلی
آویسا خوزستان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
شهرداری سیرجان- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
همیاری آ. غربی – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه
ذوب آهن اصفهان – – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

هفته پانزدهم
جمعه یازده بهمن ۹۸
وچان کردستان- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج
پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام
شهرداری بم – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
نماینده البرز – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
زاگرس شیراز – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز
فولاد مبارکه سپاهان – آویسا خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه

هفته شانزدهم
جمعه ۱۸ بهمن ۹۸
سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فولادشهر فولادشهر
شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

هفته هفدهم
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸
پالایش گاز ایلام – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
ملوان بندر انزلی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری بم – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
وچان کردستان – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
زاگرس شیراز – نماینده البرز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

هفته هجدهم
جمعه ۲ اسفند ۹۸
آویسا خوزستان – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز
شهرداری سیرجان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر سیرجان
نماینده البرز – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
ذوب آهن اصفهان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر
همیاری آ. غربی – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه
زاگرس شیراز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

هفته نوزدهم
جمعه ۹ اسفند ۹۸
سینا بوشهر – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری بم – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
وچان کردستان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
پالایش گاز ایلام – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
فولاد مبارکه سپاهان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

هفته بیستم
جمعه ۱۶ اسفند ۹۸
سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر
ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه
شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸
سینا بوشهر- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری سیرجان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی سیرجان
وچان کردستان – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه
آویسا خوزستان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

هفته بیست و دوم
دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸
نماینده البرز- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
زاگرس شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
شهرداری بم -وچان کردستان  – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
ذوب آهن اصفهان – شهرداری سیرجان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر
پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
همیاری آ. غربی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

نمایش بیشتر
تبلیغات تبلیغات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا